Lovecare YM2M Young Men’s Health Station

บริการปรึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ STDs/HIV และอื่นๆ ทุกวัน! ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 90-90-90 ทั่วโลกและยุติการระบาดของเอชไอวี โครงการนี้จะส่งเสริมการตรวจเอชไอวีในกลุ่มวัยรุ่นชายรักชาย/สาวประเภทสอง (MSM/TG) ซี่งเป็น กลุ่มเสี่ยงสูง และพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาเอชไอวีเพื่อให้สามารถกดระดับไวรัสในเลือดในวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีได้สำเร็จ

1. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจ/การให้ความรู้เรื่องเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่น MSM/TG โดยใช้คลินิกออนไลน์เป็นกลยุทธ์ในการเข้าถึง/ชักชวน

2. เพื่อติดตามความครอบคลุมของดูแลรักษาวัยรุ่น MSM/TG ที่ติดเชื้อเอชไอวี ให้เข้าถึงการตรวจ รักษาคงอยู่ในระบบ และพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น MSM/TG ที่ได้รับการดูแลรักษาเอชไอวีที่สถานบริการเครือข่าย

1. กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
2. คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
3. กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ(UNICEF)
4. มูลนิธิแพธทูเฮลท์(PATH2HEALTH)
5. คลินิก Bangkok Health Hub
6. ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
7. โรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกทม.
8. แผนการฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ PEPFAR

ถามตอบ คำถามที่พบบ่อยเอชไอวีเอดส์ PrEP&PEP และสุขภาพทางเพศ

มีอะไรใหม่ | บทความล่าสุด