ประเมินความเสี่ยงกันหน่อย

แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง
(Self-assessment risk)
คำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินความเสี่ยงของท่านต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตอบคำถามทุกข้อตามความเป็นจริง จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านในการรับบริการขั้นต่อไป
1. ท่านเคยตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่
ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ
ผลการตรวจ
2. ท่านเคยมีอาการหรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อไปนี้หรือไม่
เมื่อมีอาการดังกล่าวข้างต้น รักษาอย่างไร
แพทย์บอกว่าเป็น
3. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาท่านเคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันหรือไม่
4. ท่านเคยใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นหรือไม่
ระดับความเสี่ยง
ไม่แน่ใจ
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูง
ระดับความเสี่ยง
ไม่เสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูง
ระดับความเสี่ยง
ไม่แน่ใจ
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูง
ระดับความเสี่ยง
ติดเชื้อ ไม่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเพิ่ม
ระดับความเสี่ยง
ติดเชื้อ เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเพิ่ม