ถาม – ตอบ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส

ข้อ คำถาม คำตอบ
1 ยาต้านไวรัสคืออะไร ยาต้านไวรัสหรือยาต้านเอชไอวี หมายถึง ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งหรือต้านการแบ่งตัวของเชื้อเอชไอวี ปัจจุบันมียาต้านไวรัสที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศ สหรัฐอเมริกา และนำมาใช้ทางคลินิกทั้งหมดมากกว่า 30 ชนิดขึ้นไป รวมถึงยาต้านไวรัสที่มีจำหน่ายในประเทศไทย โดยยาต้านไวรัสมีกลไกการออกฤทธิ์หลักที่ 4 ตำแหน่งดังนี้

1.ยับยั้งการเกาะจับและเข้าสู่เซลล์เป้าหมาย (Entry and Fusion Inhibitors) ซึ่ง เซลล์เป้าหมาย ณ ที่นี้หมายถึง เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดซีดี-4/CD4/ Cluster of differentia tion 4 ของเจ้าบ้าน/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยกลไกของยากลุ่มนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว ยาจะยับยั้งการเชื่อมรวมระหว่างเปลือกหุ้มของไวรัสเอชไอวีกับผนังเซลล์ของเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี-4 ได้ ทำให้เชื้อเอชไอวีไม่สามารถเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดขาวซีดี-4 ได้เช่น ยา Enfavirtide

2.ยับยั้งกระบวนการรีเวิร์สทรานสคริปเทส (Reverse Transcriptase Inhibitors) ซึ่งแบ่งยาเป็น 2 กลุ่มคือ

2.1Nucleoside/Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs, กลไกของยากลุ่มนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว ยาจะยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ชื่อ รีเวิร์สทรานสคริปเตส (Reverse Transcriptase enzyme: เอนไซม์ที่ช่วยสร้างดีเอ็นเอให้แก่ไวรัสเอชไอวีเพื่อให้สามารถเพิ่มจำนวนและอาศัยในดีเอ็นเอของมนุษย์ได้) ของเชื้อไวรัสเอชไอวี จึงส่งผลทำให้ การเชื่อมต่อดีเอ็นเอของไวรัสหยุดชะงัก เชื้อไวรัสจึงไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้ในร่างกายมนุษย์ เช่น ยา Zidovudine, Didanosine, Stavudine, Lamivudine, Abacavir, Emtricitabine

2.2Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRTIs, กลไกของยากลุ่มนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว ยาจะยับยั้งการทํางานของเอนไซม์รีเวิร์สทรานสคริปเตส 2 Reverse Transcriptase enzyme ซึ่งเป็นกลไกเดียวกันกับยากลุ่ม NRTIs ดังข้อ 2.1 เช่น ยา Nevira pine, Efavirenz, Delavudine, Etravirine, Rilpivirine

3. ยับยั้งกระบวนการอินทีเกรชั่น (Integrase inhibitor, INSTs, กลไกของยากลุ่มนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วยาจะทำรบกวนการทำงานของเอนไซม์อินทีเกรซของเชื้อไวรัสเอชไอวี ป้อง กันไม่ให้ proviral DNA ของเอชไอวีเข้าเชื่อมต่อกับสายดีเอ็นเอของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดซีดี-4 ของมนุษย์ ช่วยเพิ่มเติม function ย่อๆของยากลุ่มนี้) เช่น ยา Raltegravir

4. ยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส (Protease Inhibitors, PIs, กลไกของยากลุ่มนี้เมื่อเข้าสู่ร่าง กายแล้ว ยาจะทำการยับยั้งเอนไซม์โปรติเอสของเชื้อไวรัสเอชไอวี ทำให้การสร้างส่วนประกอบโปรตีนของไวรัสเอชไอวีไม่สมบูรณ์/Immature virion จึงทำให้ไม่สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวีรอบใหม่ได้) เช่น ยา Sequinavir, Ritonavir, Indinavir, Nelfinavir, Fosampre navir, Lopinavir, Atazanavir, Tipranavir, Darunavir

2 ใครบ้างที่จำเป็นต้องกินยาต้านไวรัส แนวทางการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสของประเทศไทยในปี 2557 นี้จึงแนะนำให้เริ่มยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวีทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี CD4 < 500 cells/mm

เกณฑ์การเริ่มยาต้านไวรัสในประเทศไทย

• ให้ยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อทุกราย ในทุกระดับ CD4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี CD4 < 500 cells/mm3

ในกรณี CD4 > 500 cells/mm3  ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด • ผู้ติดเชื้อที่จะเริ่มยาต้านไวรัส ต้องเข้าใจถึงประโยชน์และผลข้างเคียงของการรักษา เข้าใจประเด็นความสำคัญของ adherence ยินดีที่จะเริ่มยาต้านไวรัส และมีความมุ่งมั่นตั้งใจรับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ

• ผู้ติดเชื้อมีสิทธิเลือกที่จะยังไม่รับยา ถ้ายังไม่พร้อมใน

การเริ่มยาต้านไวรัส

• ในกรณีผู้ติดเชื้อที่ยังไม่มีอาการ ประโยชน์ต่อตัวผู้ติดเชื้อเองยังไม่ชัดเจน แต่มีประโยชน์ในด้านการสาธารณสุข

เพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อ

• ผู้ให้การดูแลรักษา ควรพิจารณาเลื่อนการเริ่มยาไปก่อนหากพบมีปัญหาทางสภาพจิตใจ หรือสังคมที่ไม่เหมาะต่อการรับประทานยาต่อเนื่อง

3 อาการไม่พึงประสงค์ อาการข้างเคียงของยาต้านไวรัส อาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรง เป็นอาการที่ก่อให้เกิดความไม่สุขสบาย รบกวนชีวิตผู้ป่วยแต่อาการเหล่านี้สามารถดูแลจัดการได้ด้วยตัวเอง อาการที่พบบ่อยคือ

เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ซึ่งอาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นในช่วง 2 เดือนแรกของการเริ่มยา การดูแล กินอาหารที่ย่อยง่าย พักผ่อนในช่วงที่มีอาการ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อน  เพื่อคลายความกังวล ถ้าเป็นมากควรไปพบแพทย์

ท้องเสีย เป็นอาการที่พบบ่อย การดูแล กินน้ำเกลือแร่ ถ้าเป็นมากควรไปพบแพทย์

ฝันร้าย นอนไม่หลับ การดูแล พูดคุยคลายความกังวล ทำความเข้าใจกับคนดูแล ครอบครัว กินยาแล้วควรพักผ่อนเลย

ไขมันย้ายที่ เช่น แก้มตอบ ขาลีบ แก้ไขโดยการเปลี่ยนสูตรยา

อาการข้างเคียงที่มีความรุนแรง หมายถึงอาการที่ก่อให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิตได้ เช่น ซีด โลหิตจาง ตับอักเสบ ชาปลายมือปลายเท้า ไขมันในเลือดสูง ภาวะกรดในเลือดสูง ตับอ่อนอักเสบ ไตทำงานผิดปกติ เบาหวาน การดูแล ไปตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ และตรวจเลือดทุก 6 เดือน เพื่อค้นหาภาวะผิดปกติเพื่อปรับเปลี่ยนสูตรยาให้เหมาะสม

ยาต้านไวรัสและผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

ดีโฟร์ที (d4T) ชาบริเวณปลายมือปลายเท้า ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ ปวดศีรษะ ไขมันย้ายที่มีการกระจายตัวผิดปกติ มีภาวะเลือดเป็นกรด

สามทีซี (3TC) ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ท้องเสีย ผื่นแพ้ ตับอักเสบ

เอแซดที (AZT) คลื่นไส้ อาเจียน ซีด เล็บ ดำ ตับอักเสบ

ดีดีไอ (ddi) ชาบริเวณปลายมือปลายเท้า ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ ตับอ่อนอักเสบ

เอบีซี (ABC) ผื่นแพ้  (พบ5%)ปวดเมื่อยตามตัว ปวดหัว ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน

เอ็นวีพี (NVP) ผื่นแพ้ยา มีไข้ ปวดศีรษะ ตับอักเสบ

อีเอฟวี (EFV) ฝันแปลกๆ ย้ำคิด ย้ำคิดย้ำทำ มึนงง นอนไม่หลับ เกิดระบบประสาทอื่นๆปกติ

อาทีวี (RTV) ไขมันในเลือดสูง ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ ชาที่ลิ้น หรือรอบ ริมฝีปาก คลื่นไส้ อาเจียน

ไอดีวี (IDV) ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ คลื่นไส้ อาเจียน นิ่วในไต

4 ต้องทานยาต้านไวรัสนานแค่ไหน ยาต้านไวรัสเป็นยาที่ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือด เพื่อทำให้ภูมิต้านทานสามารถควบคุมเชื้อโรคต่าง ๆ ในร่างกาย ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อน เมื่อเริ่มกินยาต้านไวรัสแล้วต้องกินอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตไม่สามารถหยุดยาเองได้ แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีบทสรุปว่าผู้ป่วยต้องกินยานานแค่ไหน การจะบอกว่าเนื่องจากสบายดี ไม่มีอาการหรือผลตรวจเลือดออกมาปกติดีจึงหยุดกินยาเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ถ้ารู้สึกว่ามีผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสที่กินหรือรู้สึกว่าการกินยาเป็นเรื่องลำบากกว่าที่เคยกรุณาแจ้งแพทย์ประจำตัว การตัดสินใจหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ  การตรวจติดตามเป็นระยะตามที่แพทย์นัดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อตรวจสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ปัจจุบัน ถ้าผู้ป่วยมีวินัย กินยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างเคร่งครัด ภายใต้การดูแลของแพทย์ ก็มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ยืนยาว ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป แต่ในอนาคตผู้ป่วยอาจไม่ต้องกินยาไปตลอดชีวิต ถ้าตรวจพบเร็ว รักษาทันที 9 สัปดาห์หลังรับเชื้อเอชไอวี และกินยาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอ
5 ทานยาต้านไวรัสแล้วจะหายจากโรคเอดส์หรือไม่ แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีบทสรุปว่าผู้ป่วยต้องกินยานานแค่ไหน และอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้ป่วยหายขาดจากโรคเอดส์ สามารถหยุดทานยาได้แล้ว แต่การพบผู้ป่วยที่หยุดกินยานานถึงเจ็ดปี โดยไม่กลับมาเป็นซ้ำ และสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ โดยไม่ต้องกินยา ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เป็นความหวังให้กับผู้ป่วยรายอื่น ๆ ว่าในอนาคตอาจรักษาให้หายขาดได้เหมือนกัน แต่ที่สำคัญคือ จะต้องรู้เร็ว กินยาเร็วและนานพอ ถึงจะรักษาให้หายขาดได้.

 

ที่มา:

  1. แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2557
  2. สมาคมโรคเอดส์
  3. www.หาหมอ.com

บริการดี มีตรวจรักษาฟรี เอชไอวีเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปรึกษาฟรีทุกวัน

119
Leave a Reply

avatar
119 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
42 Comment authors
plaquenil rash picturesMeseBeagecoxOccarfMaityncPhefori Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
123b
Guest
123b

ถามครับถ้ากินยาเข้าไปแล้วพักนึงไแล่วปอาบน้ำพอแปรวฟันแล้วอาจียนจะมีผลอะไรมั้ยหรือต้องทานยาซ้ำรึเปล่า

Muxultyfluexia
Guest
Muxultyfluexia
Guest
Muxultyfluexia
Guest
Muxultyfluexia
Guest
AMuxultyfluexia
Guest
AMuxultyfluexia
Guest
trackback

cialis usa

ถาม – ตอบ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

trackback

cipro without a doctor prescription

ถาม – ตอบ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

Doolaccamp
Guest
trackback

generic albuterol inhaler

ถาม – ตอบ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

trackback

generic viagra sales

ถาม – ตอบ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

trackback

how long does viagra last

ถาม – ตอบ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

trackback

buy revia

ถาม – ตอบ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

gritmesert
Guest
gritmesert
Guest
gritmesert
Guest
trackback

hydroxychloroquine price

ถาม – ตอบ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

gritmesert
Guest
trackback

acetaminophen

ถาม – ตอบ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

trackback

bimatoprost ophthalmic solution careprost

ถาม – ตอบ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

trackback

chloroquine over the counter usa

ถาม – ตอบ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

HMuxultyfluexia
Guest
trackback

Order Viagra Online

generic sildenafil

HMuxultyfluexia
Guest
Orexebrale
Guest
Orexebrale
Guest
trackback

erectile dysfunction medications

erectile dysfunction pills

Orexebrale
Guest
Orexebrale
Guest
trackback

erection pills

best ed medication

trackback

male ed pills

impotence pills

trackback

cialis 10mg

cialis online

trackback

canadian pharmacy

pharmacy online

trackback

online pharmacy

best online pharmacy

trackback

Buy cialis online

generic cialis

AbMuxultyfluexia
Guest
AbMuxultyfluexia
Guest
trackback

Buy cialis online

Buy cialis online

AbMuxultyfluexia
Guest
trackback

order levitra

levitra canada

AbMuxultyfluexia
Guest
AbMuxultyfluexia
Guest
trackback

levitra 20mg

buy levitra

trackback

vardenafil pills

cheap vardenafil

AbMuxultyfluexia
Guest
trackback

sildenafil 100 mg cost

ถาม – ตอบ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

trackback

buy real viagra online without prescription

ถาม – ตอบ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

trackback

bimatoprost ophthalmic solution for lashes

ถาม – ตอบ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

trackback

over the counter cialis

ถาม – ตอบ การรักษาด้วยยาต้านไวรัส – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย